Õppekava nimetus
HISPAANIA KEEL EDASIJÕUDNUTELE (tase B1.4)
Õppekava maht
50 tundi
Õppekava vormid
kontaktõpe iseseisev töö
50 tundi 50 tundi
Sihtgrupp
Keelehuvilised, kel on eelnevalt läbitud hispaania keele B1.3 taseme kursus
Toimumise aeg
vaata siit
Eesmärk

Õpilane saab kuulamisel aru põhilisest infost selges tavakônes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- vôi telesaadete pôhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid. Saab lugemisel aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma tööga seotud sõnadest. Saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades. Saab enamasti keelega hakkama maal, kus see on kasutusel. Oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval, huvitaval või olulisel teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmised. Oskab lihtsate seostatud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu ning kirjeldada oma muljeid. Oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku kirja, milles kirjeldab oma kogemusi ja muljeid.

Eelnevalt läbitud hispaania keele B1.3 taseme kursus
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos kursuse kirjeldusega, kui ta:
 • on läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad,
 • saavutanud püstitatud õpiväljundid,
 • on sooritanud positiivsele tulemusele arvestustöö
Hindamismeetod
Arvestus.
Iga õppetüki läbimise järel toimub väike kontrolltöö õpitud sõnavara ja väljendite kohta. Iga kahe õppetüki läbimise järel tuleb sooritada kodune kirjalik arvestustöö, mis kujutab endast testi, milles on harjutused kahe viimase läbitud õppetüki teemadel.
Hindamiskriteeriumid
Iga kontrolltöö ja arvestustöö on arvestatud, kui sellest on vähemalt 51% õigeid vastuseid.
Õppekava struktuur
 • Töö ja elukutsed / Trabajo y profesiones (12 tundi)
 • töötingimused
 • vähetõenäolistest sündmustest rääkimine
 • kultuur: vanasõnad
 • Vaba aeg / Tiempo de ocio (12 tundi)
 • sporditeemaline sõnavara
 • kohtumise kokkuleppimine
 • näidendid
 • kultuur: flamenco
 • Uudised / Noticias (12 tundi)
 • uudiste kuulamine ja lugemine
 • käskude, palvete ja soovituste edastamine
 • soovide väljendamine
 • kultuur: Atapuerca
 • Puhkuseaeg / Tiempo de vacaciones (12 tundi)
 • reisi planeerimine
 • võimalustest rääkimine ja oletamine
 • teenuse ostmine
 • anekdoodi rääkimine
 • kultuur: Guatemala
 • Kordamine (2 tundi)
Õpiväljundid

Koolituse läbinu oskab hispaania keeles:

 • rääkida töötingimustest, vähetõenäolistest sündmustest
 • rääkida spordi- ja kultuuriteemadel, kohtumist kokku leppida
 • aru saada uudistest neid kuulates ja lugedes
 • väljendada soove, edastada palveid, käske ja soovitusi
 • tunneb mõningaid hispaaniakeelsete maade olulisemaid kultuuriväärtusi.
Iseseisev töö

Õpitu iseseisev kordamine, harjutused ning kirjalikud kodutööd. Õppimine arvestustöödeks. Iseseisvaks tööks tuleks arvestada vähemalt samas mahus aega, kui palju toimub auditoorset õppetööd (so 50 õppetundi).

Õppemeetodid

Toimub aktiivne suhtlus õpetaja ja osalejate vahel, tehakse kuulamisharjutusi ja mitmeid kirjalikke ja suulisi harjutusi – nii individuaalseid, paaris kui grupis, lahendatakse keeleülesandeid, vaadatakse videoid jpm.

Õppematerjalid
 • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera B1 – libro de alumno (õpik)
 • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera B1 – cuaderno de ejercicios (töövihik)
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument
 1. Lõpetaja saab  vormikohase tunnistuse kursuse läbimise kohta koos kursuse kirjeldusega, kui:
 • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
 1. Lõpetaja saab  vormikohase tõendi kursusel osalemise kohta, kui:
 • isik ei osalenud koolitusel nõutud mahus (minimaalselt 80%), ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.
Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS):
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 204179  (täienduskoolitusettevõte Columna koolitus)
Koolitaja ja kvalifikatsioon

Kristel Teearu, MA (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja), õppinud hispaania keelt ja kirjandust 2003-2004 Cádize ülikoolis, romaani keeli (sh hispaania) Tallinna ülikoolis 2005-2008, hispaania keele õpetaja erialal Tartu ülikoolis 2017-2019.

Õppekava kontaktisik
Kristel Teearu, tel 503 6928, e-mail kristel@hispaaniakeel.ee

Kui sul on huvi sellisel kursusel osaleda, siis võta ühendust! ✍️