Õppekava nimetus

HISPAANIA KEEL EDASIJÕUDNUTELE (tase B1.2)

Õppekava maht

80 tundi

Õppekava vormid

kontaktõpe iseseisev töö
40 tundi 40 tundi

Sihtgrupp

Keelehuvilised, kel on eelnevalt läbitud hispaania keele A1, A2 ning B1.1 taseme kursused

Toimumise aeg

vaata siit

Eesmärk

Õpilane mõistab hispaania keeles kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama riigis, kus hispaania keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.
Nõuded õpingute alustamiseks
Eelnevalt läbitud hispaania keele A1, A2 ning B1.1 taseme kursused
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga, kui ta:

 • on läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad,
 • saavutanud püstitatud õpiväljundid,
 • on sooritanud positiivsele tulemusele arvestustöö

Hindamismeetod

Arvestus.
Iga õppetüki läbimise järel toimub väike kontrolltöö õpitud sõnavara ja väljendite kohta. Iga kahe õppetüki läbimise järel tuleb sooritada kodune kirjalik arvestustöö, mis kujutab endast testi, milles on harjutused kahe viimase läbitud õppetüki teemadel.

Hindamiskriteeriumid

Iga kontrolltöö ja arvestustöö on arvestatud, kui sellest on vähemalt 51% õigeid vastuseid.

Õppekava struktuur

 1. Isiklikud suhted /Relaciones personales (8 tundi)
 • Inimeste kirjeldamine
 • Iseloomust rääkimine
 • Nõu andmine
 • Kultuur: Machu Picchu
 1. Aeg möödub/ El tiempo pasa (8 tundi)
 • Elumuutused
 • Harjumustest minevikus rääkimine
 • Oluliste elukogemuste jagamine
 • Kultuur: Hispaania ja hispaanlased
 1. Tervis ja haigus/ Salud y enfermedad (8 tundi)
 • Eri-dieetidest rääkimine
 • Alternatiivsed ravimeetodid
 • Nõuanded tervislikuks eluks
 • Kultuur: reis Kuubale
 1. Meie maailm/ Nuestro mundo (8 tundi)
 • Tunnete ja arvamuse väljendamine
 • Soovitused ja nõuded
 • Võrdlemine
 • Kultuur: Hispaania linnad UNESCO maailmapärandis
 1. Töö ja elukutsed/ Trabajo y profeciones (8 tundi)
 • Töötingimused
 • Ilmastikutingimused
 • Vähetõenäolistest tingimustest rääkimine
 • Kultuur: vanasõnad
  • Küsimused-vastused, vestlemine, kokkuvõtte tegemine.

  Õpiväljundid

  Koolituse läbinu oskab hispaania keeles:

  • kirjeldada inimese välimust ja iseloomu,
  • kasutada minevikke, end minevikus väljendada,
  • tundeid väljendada, arvamust avaldada, nõu anda,
  • võrrelda, rääkida erinevatest oludest,
  • vestelda spordi-, kultuuri- ja terviseteemadel.
  • Tunneb mõningaid hispaaniakeelsete maade olulisemaid kultuuriväärtusi.

  Iseseisev töö

  Õpitu iseseisev kordamine, harjutused ning kirjalikud kodutööd. Õppimine arvestustöödeks. Iseseisvaks tööks tuleks arvestada vähemalt samas mahus aega, kui palju toimub auditoorset õppetööd (so 50 õppetundi).

  Õppemeetodid

  Toimub aktiivne suhtlus õpetaja ja osalejate vahel, tehakse kuulamisharjutusi ja mitmeid kirjalikke ja suulisi harjutusi – nii individuaalseid, paaris kui grupis, lahendatakse keeleülesandeid, vaadatakse videoid jpm.

  Õppematerjalid

  • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera B1 – libro de alumno (õpik)
  • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera B1 – cuaderno de ejercicios (töövihik)

  Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument

  1. Lõpetaja saab  vormikohase tunnistuse kursuse läbimise kohta koos akadeemilise õiendiga, kui:
  • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
  1. Lõpetaja saab  vormikohase tõendi kursusel osalemise kohta, kui:
  • isik ei osalenud koolitusel nõutud mahus (minimaalselt 80%), ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

  Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS):
  Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 204179  (täienduskoolitusettevõte Columna)

  Koolitaja ja kvalifikatsioon

  Kristel Teearu, Tallinna Pedagoogikaülikool (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja).

  Õppekava kontaktisik

  Kristel Teearu, tel 5036928, e-mail kristel@hispaaniakeel.ee

  Kui sul on huvi sellisel kursusel osaleda, siis võta ühendust! ✍️