Õppekava nimetus

HISPAANIA KEEL EDASIJÕUDNUTELE (tase A2.1)

Õppekava maht

80 tundi

Õppekava vormid

kontaktõpe iseseisev töö
40 tundi 40 tundi

Sihtgrupp

Keelehuvilised, kel on eelnevalt läbitud hispaania keele A1-taseme kursus.

Toimumise aeg

vaata siit

Eesmärk

Kursuse lõpetanu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
Nõuded õpingute alustamiseks
Eelnevalt läbitud hispaania keele A1-taseme kursus.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga, kui ta:

 • on läbinud minimaalselt 75% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad,
 • saavutanud püstitatud õpiväljundid,
 • on sooritanud positiivsele tulemusele 80% kodutöödest ja 80% arvestustöödest

Hindamismeetod

Arvestus.
Jooksvad kodused harjutused peale iga õppetundi.Iga õppetüki läbimise järel toimub kontrolltöö õpitud sõnavara ja väljendite kohta.

Hindamiskriteeriumid

Iga kontrolltöö ja arvestustöö on arvestatud, kui sellest on vähemalt 51% õigeid vastuseid.

Õppekava struktuur

 1. Sisseostud / Compras (8 tundi)
 • poodides käimine, hinnad, suurused jmt
 • värvid
 • riiete kirjeldamine
 • omadussõna võrded
 • kultuur: Buenos Aires ja Toledo; Picasso „Guernica“
 1. Tervis ja haigused / Salud y enfermedad (8 tundi)
 • kehaosad
 • haigustest rääkimine
 • minevikusündmustest rääkimine
 • plaanid ja kavatsused tulevikus
 • reisiblogi kirjutamine
 • kultuur: inkade impeerium
 1. Elulood / Biografías (8 tundi)
 • küsimuste moodustamine
 • biograafia kirjutamine
 • minevikusündmustest jutustamine
 • numbrid ja kuupäevad
 • kultuur: Kariibi saared, la Alhambra, kuulsad inimesed
 1. Harjumused / Costumbres (8 tundi)
 • perekonna kirjeldamine
 • iseloomust rääkimine
 • lähimineviku kogemustest rääkimine
 • kultuurierinevustest rääkimine
 • keeldude ja käskude väljendamine
 • kultuur: pulmakombed maailmas
 1. Vaba aeg / Tiempo libre (8 tundi)
 • soovide väljendamine
 • maja või korteri üürimine
 • vaba aja tegevustest rääkimine
 • arvamuse avaldamine
 • kutluur: Hispaania kino, tradistsioonilised pidustused

Õpiväljundid

Koolituse läbinu oskab hispaania keeles:

 • poodides sisseoste teha
 • rääkida inimese kehast, haigustest
 • rääkida enda või kellegi teise elust minevikus
 • kirjeldada iseloomu, kultuurierinevusi
 • moodustada keelde/ käske/ palveid
 • vaba aja tegevustest rääkida

Iseseisev töö

Õpitu iseseisev kordamine, harjutused ning kirjalikud kodutööd. Õppimine arvestustöödeks. Iseseisvaks tööks tuleks arvestada vähemalt samas mahus aega, kui palju toimub auditoorset õppetööd (so 40 õppetundi).

Õppemeetodid

Toimub aktiivne suhtlus õpetaja ja osalejate vahel, tehakse kuulamisharjutusi ja mitmeid kirjalikke ja suulisi harjutusi – nii individuaalseid, paaris kui grupis, lahendatakse keeleülesandeid, vaadatakse videoid jpm.

Õppematerjalid

 • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera A1-A2 – libro de alumno (õpik)
 • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera A1-A2 – cuaderno de ejercicios (töövihik)

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument

 1. Lõpetaja saab  vormikohase tunnistuse kursuse läbimise kohta koos kursuse kirjeldusega, kui:
 • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
 1. Lõpetaja saab  vormikohase tõendi kursusel osalemise kohta, kui:
 • isik ei osalenud koolitusel nõutud mahus (minimaalselt 75%), ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS):
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 204179  (täienduskoolitusettevõte Columna koolitus)

Koolitaja ja kvalifikatsioon

Kristel Teearu, MA (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja), õppinud hispaania keelt ja kirjandust 2003-2004 Cádize ülikoolis, romaani keeli (sh hispaania) Tallinna ülikoolis 2005-2008, hispaania keele õpetaja erialal Tartu ülikoolis 2017-2019.

Õppekava kontaktisik

Kristel Teearu, tel 503 6928, e-mail kristel@hispaaniakeel.ee

Kui sul on huvi sellel kursusel osaleda, siis võta ühendust! ✍️