Õppekava nimetus

HISPAANIA KEEL EDASIJÕUDNUTELE (tase A2.2)

Õppekava maht

80 tundi

Õppekava vormid

kontaktõpe iseseisev töö
40 tundi 40 tundi

Sihtgrupp

Keelehuvilised, kel on eelnevalt läbitud hispaania keele A2.1-taseme kursus.

Toimumise aeg

vaata siit

Eesmärk

Kursuse lõpetanu mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö, vaba aeg, arsti visiit, juhendid). Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat info vahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel. Oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi, väljendada oma vajadusi ning küsida nõu.
Nõuded õpingute alustamiseks
Eelnevalt läbitud hispaania keele A2.1-taseme kursus.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos kursuse kirjeldusega, kui ta:

 1. on läbinud minimaalselt 75% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad,
 2. saavutanud püstitatud õpiväljundid,
 3. on sooritanud positiivsele tulemusele 80% kodutöödest ja 80% arvestustöödest.

Hindamismeetod

Arvestus.
Jooksvad kodused harjutused peale iga õppetundi.Iga õppetüki läbimise järel toimub kontrolltöö õpitud sõnavara ja väljendite kohta.

Hindamiskriteeriumid

Iga kontrolltöö ja arvestustöö on arvestatud, kui sellest on vähemalt 51% õigeid vastuseid.

Õppekava struktuur

 1. Vaba aeg / Tiempo libre (10 tundi)
 • soovide väljendamine
 • maja või korteri üürimine
 • vaba aja tegevustest rääkimine
 • arvamuse avaldamine
 • kultuur: Hispaania kino, traditsioonilised pidustused.

2. Enne ja nüüd / Antes y ahora (10 tundi)

 • mineviku kommetest ja elutingimustest rääkimine
 • võrdluste tegemine (enne ja nüüd)
 • linnas orienteerumine
 • kultuur: Buenos Aires

3. Kokkamine / Cocinar (10 tundi)

 • kuulutuse kirjutamine
 • loendamatu kogus/ hulk
 • umbisikulised juhendid
 • kultuur: Vahemeremaade toitumine

4. Nõuanded / Consejos ( 10 tundi)

 • nõuannete andmine ja juhendite koostamine
 • arsti juures käimine
 • meeleolust ja tujudest rääkimine
 • soovide väljendamine
 • kultuur: tervislikud harjumused

   Õpiväljundid

   Koolituse läbinu oskab hispaania keeles:

   • vaba aja tegevustest rääkida
   • arvamust avaldada, soove väljendada
   • mineviku kommetest rääkida
   • kuulutust kirjutada
   • juhendeid koostada ja nõu anda
   • meeleolust rääkida
   • arsti visiidil end väljendada

   Iseseisev töö

   Õpitu iseseisev kordamine, harjutused ning kirjalikud kodutööd. Õppimine arvestustöödeks. Iseseisvaks tööks tuleks arvestada vähemalt samas mahus aega, kui palju toimub auditoorset õppetööd (so 40 õppetundi).

   Õppemeetodid

   Toimub aktiivne suhtlus õpetaja ja osalejate vahel, tehakse kuulamisharjutusi ja mitmeid kirjalikke ja suulisi harjutusi – nii individuaalseid, paaris kui grupis, lahendatakse keeleülesandeid, vaadatakse videoid jpm.

   Õppematerjalid

   • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera A1-A2 – libro de alumno (õpik)
   • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera A1-A2 – cuaderno de ejercicios (töövihik)

   Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument

   1. Lõpetaja saab  vormikohase tunnistuse kursuse läbimise kohta koos kursuse kirjeldusega, kui:
   • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
   1. Lõpetaja saab  vormikohase tõendi kursusel osalemise kohta, kui:
   • isik ei osalenud koolitusel nõutud mahus (minimaalselt 75%), ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

   Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS):
   Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 204179  (täienduskoolitusettevõte Columna)

   Koolitaja ja kvalifikatsioon

   Kristel Teearu, MA (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja), õppinud hispaania keelt ja kirjandust 2003-2004 Cádize ülikoolis, romaani keeli (sh hispaania) Tallinna ülikoolis 2005-2008, hispaania keele õpetaja erialal Tartu ülikoolis 2017-2019.

   Õppekava kontaktisik

   Kristel Teearu, tel 503 6928, e-mail kristel@hispaaniakeel.ee

   Kui sul on huvi sellel kursusel osaleda, siis võta ühendust! ✍️