Õppekava nimetus

HISPAANIA KEEL (mitte päris) ALGAJATELE
(tase A1.2)

Õppekava maht

80 tundi

Õppekava vormid

kontaktõpe iseseisev töö
40 tundi 40 tundi

Sihtgrupp

Keelehuvilised, kes soovivad õppida kõnelema maailma üht enimräägitavat keelt ja kel on eelnevalt läbitud vähemalt 30-tunnine hispaania keele kursus.

Toimumise aeg

vaata siit

Eesmärk

Kursuse eesmärk on tuletada meelde ja korrata eelnevalt õpitut, ühtlasi õppida end hispaania keeles väljendama tänaval, telefonikõnes, osata paluda teenet, kirjeldada inimest, rääkida ilmast ja aastaaegadest, rääkida minevikus ning osata koostada juhiseid, samuti tutvuda Hispaania ja Ladina-Ameerika kommete ja kultuuriga.
Nõuded õpingute alustamiseks
Eelnevalt läbitud vähemalt 30-tunnine hispaania keele kursus.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos kursuse kirjeldusega, kui ta:

 1. on läbinud minimaalselt 75% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad,
 2. saavutanud püstitatud õpiväljundid,
 3. on sooritanud positiivsele tulemusele 80% kodutöödest ja 80% arvestustöödest.

Hindamismeetod

Arvestus.
Jooksvad kodused harjutused peale iga õppetundi.Iga õppetüki läbimise järel toimub kontrolltöö õpitud sõnavara ja väljendite kohta.

Hindamiskriteeriumid

Iga kontrolltöö ja arvestustöö on arvestatud, kui sellest on vähemalt 51% õigeid vastuseid.

Õppekava struktuur

 1. Söömas käimine (10 tundi)
 • restoranis söögi tellimine
 • enda meeldimistest rääkimine
 • vaba aja tegevused
 • retsepti lugemine ja mõistmine
 • Hispaania ja Ladina-Ameerika söögikultuur
 1. Linn ja linnaosad (10 tundi)
 • info küsimine ühistranspordiga liikumiseks
 • juhiste andmine (nt tee juhatamine)
 • teenete palumine
 • enda elukoha ümbruse kirjeldamine
 • Hispaania linnad
 1. Sõpradega väljas käimine (10 tundi)
 • telefoniga rääkimine
 • kohtumise kokku leppimine
 • käimasolevast tegevusest rääkimine
 • iseloomu ja füüsise kirjeldused
 • Hispaania ja Ladina-Ameerika noorte vaba aeg
 1. Puhkusel (10 tundi)
 • küsida ja juhatada teed kuskile minekuks
 • minevikust rääkimine (eile)
 • ilmast rääkimine
 • kuud ja aastaajad
 • puhkusel Hispaanias

Õpiväljundid

Koolituse läbinu oskused

RÄÄKIMISE/ KUULAMISE/ KIRJUTAMISE osas:

 • saab hakkama lihtsas tavasituatsioonis, nt restoranis toitu tellides, tänaval teed küsides/ juhatades, lihtsamat telefonikõne tehes/ sellele vastates, oskab kokku leppida kohtumist,
 • oskab kirjeldada enda elukoha ümbrust ning inimese füüsilist välimust ja iseloomu,
 • oskab koostada ja lugeda retsepti.

GRAMMATIKA osas:

 • oskab moodustada käskivat kõneviisi,
 • oskab kasutada lihtminevikku,
 • oskab kasutada kestvat olevikku.

Iseseisev töö

Õpitu iseseisev kordamine, harjutused ning kirjalikud kodutööd. Õppimine arvestustöödeks. Iseseisvaks tööks tuleks arvestada vähemalt samas mahus aega, kui palju toimub auditoorset õppetööd (so 40 õppetundi).

Õppemeetodid

Toimub aktiivne suhtlus õpetaja ja osalejate vahel, tehakse kuulamisharjutusi ja mitmeid kirjalikke ja suulisi harjutusi – nii individuaalseid, paaris kui grupis, lahendatakse keeleülesandeid, vaadatakse videoid jpm.

Õppematerjalid

 • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera A1-A2 – libro de alumno (õpik)
 • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera A1-A2 – cuaderno de ejercicios (töövihik)

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument

 1. Lõpetaja saab  vormikohase tunnistuse kursuse läbimise kohta koos kursuse kirjeldusega, kui:
 • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
 1. Lõpetaja saab  vormikohase tõendi kursusel osalemise kohta, kui:
 • isik ei osalenud koolitusel nõutud mahus (minimaalselt 75%), ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS):
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 204179  (täienduskoolitusettevõte Columna koolitus)

Koolitaja ja kvalifikatsioon

Kristel Teearu, MA (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja), õppinud hispaania keelt ja kirjandust 2003-2004 Cádize ülikoolis, romaani keeli (sh hispaania) Tallinna ülikoolis 2005-2008, hispaania keele õpetaja erialal Tartu ülikoolis 2017-2019.

Õppekava kontaktisik

Kristel Teearu, tel 503 6928, e-mail kristel@hispaaniakeel.ee

Kui sul on huvi sellel kursusel osaleda, siis võta ühendust! ✍️