Õppekava nimetus

HISPAANIA KEEL ALGAJATELE
(tase A1.1)

Õppekava maht

80 tundi

Õppekava vormid

kontaktõpe iseseisev töö
40 tundi 40 tundi

Sihtgrupp

Keelehuvilised, kes soovivad õppida kõnelema maailma üht enimräägitavat keelt.

Toimumise aeg

vaata siit

Eesmärk

Hispaania keele kursuse läbinu:
– saab aru tuttavatest nimedest, sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad teda ennast, tema ümbrust ning lihtsamatest
lausetest;
– oskab suhelda tingimusel, et vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt;
– oskab küsida lihtsaid küsimusi ja neile vastata (nt tänaval, kohvikus, poes);
– oskab kasutada lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb;
– oskab kirjutada lühikest ja lihtsat teadet ja täita ankeeti (isikuandmed)
Nõuded õpingute alustamiseks
Arvuti kasutamise oskus tuleb kasuks.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Lõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos läbitud kursuse kirjeldusega, kui ta:

 1. on läbinud minimaalselt 75% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad,
 2. saavutanud püstitatud õpiväljundid,
 3. on sooritanud positiivsele tulemusele 80% kodutöödest ja 80% arvestustöödest.

Hindamismeetod

Arvestus.
Jooksvad kodused harjutused peale iga õppetundi.Iga õppetüki läbimise järel toimub kontrolltöö õpitud sõnavara ja väljendite kohta.

Hindamiskriteeriumid

Iga kontrolltöö ja arvestustöö on arvestatud, kui sellest on vähemalt 51% õigeid vastuseid.

Õppekava struktuur

  1. Sissejuhatus (4 tundi)
  • tähestik ja hääldusreeglid
  • tervitamine ja enda tutvustamine
  1. Tervitamine (9 tundi)
  • teise inimese tutvustamine
  • rahvuste ja maade nimetused
  • telefoninumber ja aadress
  • numbrid 1-20
  • sinatamise ja teietamise kombestik Hispaanias
  1. Perekond (9 tundi)
  • perekonna esitlemine/ tutvustamine
  • enda isikuandmete tutvustamine
  • kellaaja küsimine, numbrid 21-5000
  • Hispaania peretraditsioonid
  1. Töö (9 tundi)
  • igapäevarutiin, päevakavast rääkimine
  • nädalapäevad
  • töö: koht, amet, ajagraafik
  • hispaanlaste harjumuslik päevakava
  1. Kodu (9 tundi)
  • kodu/ maja/ korteri kirjeldamine
  • mööbli- ja majapidamisesemed
  • hotellibroneeringu tegemine
  • elamutüübid Hispaanias.

Õpiväljundid

koolituse läbinu oskab:

 • ennast hispaania keeles tutvustada, küsida vestluskaaslase nime, päritolu, elukohta;
 • enda päritolu, vanust, elukutset, huvisid, elukohta, perekonda, tegevusi lühidalt kirjeldada;
 • teha tellimuse restoranis/ baaris, küsida/ juhatada teed tänaval, sooritada oste poes/ turul;
 • vastata/ teha telefonikõne;
 • kasutada hispaaniakeelseid numbreid, küsida/ öelda kuupäeva, kellaaega, enda jt vanust, aadressi, telefoninumbrit.

Iseseisev töö

Õpitu iseseisev kordamine, harjutused ning kirjalikud kodutööd. Õppimine arvestustöödeks. Iseseisvaks tööks tuleks arvestada vähemalt samas mahus aega, kui palju toimub auditoorset õppetööd (so 40 õppetundi).

Õppemeetodid

Toimub aktiivne suhtlus õpetaja ja osalejate vahel, tehakse kuulamisharjutusi ja mitmeid kirjalikke ja suulisi harjutusi – nii individuaalseid, paaris kui grupis, lahendatakse keeleülesandeid, vaadatakse videoid jpm.

Õppematerjalid

 • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera A1-A2 – libro de alumno (õpik)
 • Nuevo español en marcha, curso de español como lengua extranjera A1-A2 – cuaderno de ejercicios (töövihik)

Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument

 1. Lõpetaja saab  vormikohase tunnistuse kursuse läbimise kohta koos kursuse kirjeldusega, kui:
 • isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
 1. Lõpetaja saab  vormikohase tõendi kursusel osalemise kohta, kui:
 • isik ei osalenud koolitusel nõutud mahus (minimaalselt 75%), ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.

Õppekava on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS):
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 204179  (täienduskoolitusettevõte Columna koolitus)

Koolitaja ja kvalifikatsioon

Kristel Teearu, MA (eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja), õppinud hispaania keelt ja kirjandust 2003-2004 Cádize ülikoolis, romaani keeli (sh hispaania) Tallinna ülikoolis 2005-2008, hispaania keele õpetaja erialal Tartu ülikoolis 2017-2019.

Õppekava kontaktisik

Kristel Teearu, tel 503 6928, e-mail kristel@hispaaniakeel.ee

Kui sul on huvi sellel kursusel osaleda, siis võta ühendust! ✍️