Õppekava nimetus HISPAANIA KEEL (tase B1.1)
Reg-tud EHISes:
Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 204179
Õppekava maht 40 tundi
Õppekavavormid Kontaktõpe 40 tundi, iseseisev töö 40 tundi
Õppekava koostamise alusEuroopa keeleõppe raamdokument
SihtgruppKeelehuvilised, kel eelnevalt omandatud hispaania keele A2 tase.
Toimumise aeg ja kohtvaata siit
EesmärkÕpilane mõistab hispaania keeles kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama riigis, kus hispaania keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisukohti ja plaane.
Nõuded õpingute alustamiseksEelnevalt omandatud hispaania keele A2 tase.
Nõuded õpingute lõpetamiseksLõpetaja saab vormikohase tunnistuse koos akadeemilise õiendiga kui ta:
1. on läbinud minimaalselt 80% ulatuses kõik õppekavas olevad teemad,
2. saavutanud püstitatud õpiväljundid,
3. on sooritanud positiivsele tulemusele 80% kodutöödest ja 80% arvestustöödest.
Hindamismeetod Arvestus.
Iga õppetüki läbimise järel toimub väike kontrolltöö õpitud sõnavara ja väljendite kohta.
Iga kahe õppetüki läbimise järel tuleb sooritada kodune kirjalik arvestustöö, mis kujutab endast testi, milles on harjutused viimase läbitud õppetüki
HindamiskriteeriumidIga kontrolltöö ja kodune arvestustöö on arvestatud, kui sellest on vähemalt 51% õigeid vastuseid.
Iseseisev tööÕpitu iseseisev kordamine, harjutused ning kirjalikud kodutööd. Õppimine arvestustöödeks. Iseseisvaks tööks tuleks arvestada vähemalt samas mahus aega, kui palju toimub auditoorset õppetööd (so 40 õppetundi).
ÕppemeetodidToimub aktiivne suhtlus õpetaja ja osalejate vahel, tehakse kuulamisharjutusi ja mitmeid kirjalikke ja suulisi harjutusi – nii individuaalseid, paaris kui grupis, lahendatakse keeleülesandeid, vaadatakse videoid jpm.
ÕppematerjalidNuevo español en marcha B1 – libro de alumno (õpik)
Nuevo español en marcha B1 – cuaderno de ejercicios (töövihik)
Brainscape keeleõppekaardid (brainscape.com)
Sõnaraamat veebis – wordreferemce.com
Õppekava struktuur 1.       Inimesed / Gente
·         Igapäevarutiin ja vaba aeg (mingi tegevuse alustamisest möödunud aeg)
·         Minevikukogemustest rääkimine (lihtmineviku ja täismineviku kasutamine)
·         Tulevikust rääkimine (tuleviku moodustamine)
·         Kultuur: el voseo (hispaania keel Argentiinas)
2.       Kohad
·         Reisimine (lennujaamas)
·         Minevikule vihjamine (ennemineviku kasutamine)
·         Linnas liiklemine (Madridi ühistransport)
·         Elupaiga kirjeldamine (koduvahetuse programm)
·         Kultuur: Cartagena de Indias (Colombia kultuur)
3.       Isiklikud suhted /Relaciones personales
·         Inimeste kirjeldamine (enesekohased ja le-tüüpi tegusõnad)
·         Iseloomust ja välimusest rääkimine
·         Nõu andmine (sõltuvuslaused subjunktiiviga, tingiv kõneviis)
·         Kultuur: Machu Picchu (vaatamisväärsus Peruus)
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu oskab hispaania keeles:
·         kirjeldada inimese välimust ja iseloomu,
·         kasutada minevikke, end minevikus väljendada,
·         vestelda tulevikuteemadel, ennustusi teha,
·         kasutada tingimuslauseid, rääkida võimalustest,
·         tundeid väljendada, arvamust avaldada, nõu anda,
·        tunneb mõningaid hispaaniakeelsete maade olulisemaid kultuuriväärtusi.
Koolituse lõpetamisel väljastatav dokument1.       Lõpetaja  saab  vormikohase tunnistuse kursuse läbimise kohta koos akadeemilise õiendiga, kui:
isik saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust.
2.       Lõpetaja  saab  vormikohase tõendi kursusel osalemise kohta, kui:
isik ei osalenud koolitusel nõutud mahus (minimaalselt 80%), ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust.
Koolitaja ja kvalifikatsioonKristel Teearu, MA, Tallinna Pedagoogikaülikool
Õppekava kontaktisikKristel Teearu
Kontaktvaata siit